2017

Athanasios Saratzis

Athanasios Saratzis undertook his Endovascular Travel Fellowship at the DeBakey Heart Centre at Houston Methodist, USA, and Greece